ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Back

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Технология на месото и рибата

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират в месната и рибната промишленост, като заемат ръководни длъжности в сферата на производството на месни храни, извършват и ръководят научноизследователска и проектантска дейност. Те получават и необходимите знания и умения относно преработката и ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от месната и рибната промишленост.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Back

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Технология на млякото и млечните продукти

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират в млечната промишленост, като заемат ръководни длъжности в сферата на производството на млечни храни, извършват и ръководят научноизследователска и проектантска дейност. Те получават и необходимите знания и умения относно преработката и ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от млечната промишленост.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Back

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират като технолози и ръководители на фирми с производствена и проектантска дейност в областта на преработката на плодове и зеленчуци и хладилното съхранение и дистрибуция на храни, както и като ръководители и експерти в колективи за разработване на нови технологии и продукти.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Back

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия

Специализацията подготвя инженери с възможности за реализация като технолози, експерти и ръководни кадри в управлението на производствено-технологичните процеси и контрола при:
- преработката на маслодайни, етерично-маслени и лечебни растения, получаването на глицеридни и етерични масла, разработването и окачествяването на хранителни емулсии, перилни препарати, козметични и парфюмерийни изделия, препарати за арома- и фитотерапия.
- оценката на качеството на суровините, материалите и готовата продукция, организацията и дейността на специализирани лаборатории, центрове, комисии и др. във всички подотрасли на тютюневата промишленост – производство и сушене на тютюна, промишлена обработка на тютюна, производство на тютюневи изделия и др.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Back

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират като технолози и ръководители на фирми, упражняващи дейност и свързани с планиране, организация и управлението на производствено-технологичните процеси; контрола и оценката на:
- зърносъхранението; преработката на зърнени продукти; производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия; производството на комбинирани фуражи.
- качеството на суровините, полуфабрикатите и готовата продукция; провеждането на органолептични, физикохимични и микробиологични анализи; оптималното използване на технологичното оборудване при производството на захар, шоколадови и захарни изделия.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО

Специалността подготвя инженери с възможности за реализация като технолози и на ръководни длъжности в организационно-управленската, изследователската и учебна дейност при производството на вино, пиво, безалкохолни и високоалкохолни напитки.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Back

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Анализ и контрол на храните

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират като изпълнители и ръководители при провеждането на химичен и микробиологичен анализ във връзка с управлението на производствените процеси, при осъществяването на контрол на готови храни в производството, търговската мрежа и вносно-износната дейност, във фирмени лаборатории, сертифицирани държавни лаборатории, както и в предприятията на хранително-вкусовата индустрия.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Back

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Химия и микробиология на храните

Специализацията подготвя инженери, които могат да работят като ръководители и сътрудници на производствени, контролни и изследователски лаборатории за храни и напитки; в управлението, контрола и оценката на производствено-технологичните процеси; в анализа и сертификацията на суровини, полуфабрикати и готова продукция; в хранителното законодателство; в производството на функционални и лечебни храни и напитки.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Back

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Екология и контрол при производството на храните

Специалността подготвя инженери, които могат да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в сферата на екологичен контрол при производството на храни и опазването на околната среда, свързани с планиране, организиране, избор, пуск и експлоатация на пречиствателни съоръжения и др.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

БИОТЕХНОЛОГИИ

Специалността подготвя инженери с възможности да се реализират като ръководители и технолози при производство на биопродукти, биопрепарати за растителна защита, тъканни култури, при биологично пречистване на отпадъчни води и др. Те могат да ръководят микробиологични, химични и др. контролни лаборатории в биотехнологичната и хранителната промишленост.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират във всички сфери на машиностроенето и при експлоатацията на машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

ТОПЛОТЕХНИКА

Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират в хранително-вкусовата, химическата, биотехнологичната промишленост и други отрасли, използващи топлинни технологични процеси и съоръжения, масообменни уредби, хладилна, климатична и вентилационна техника, в обследването на сгради, системи и инсталации за енергийна ефективност.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Специалността подготвя инженери по автоматика за модерните направления на техническите науки – електроника, микропроцесорна и компютърна техника, технически средства и системи за автоматизирано управление, управление на роботи и машини-автомати, комуникационни системи и мрежи, автоматизирано проектиране и др., които могат да се реализират във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Специалността подготвя компютърни инженери, които могат да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Специалността подготвя икономисти, които могат да се реализират като ръководители на производствено-търговско-финансовата дейност в предприятия от хранителната индустрия, в търговски дружества, държавни и общински органи на управление, холдинги, консорциуми и други формирования.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

ТУРИЗЪМ

Специалността подготвя бакалаври по туризъм с възможности за реализация в областта на туристическата индустрия и организираното хранене, като ръководители и аналитични специалисти в туризма, хотел-ресторантските комплекси, търговското и социалното хранене, в специализирани производствени цехове, организатори, специалисти по маркетинг и реклама в системата на туризма, в образованието, научноизследователски и консултантски звена и др.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

КЕТЪРИНГ

Специалността подготвя инженери, които могат да работят като широкопрофилни специалисти по технология, организация и управление на организираното хранене, кетъринга и индустриалното кулинарно производство, като ръководни кадри в системата на търговското и социалното хранене, в специализирани производствени единици, в научноизследователски и консултантски звена, в служби, фирми и организации за контрол, в образованието.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

Специалността подготвя инженери по хотелиерство и ресторантьорство, които могат да работят като ръководители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама, консултанти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в образованието, в дейности, свързани със създаването и организирането на системи за безопасност и контрол на качеството и със стандартизацията в хотелиерството и ресторантьорството.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

Специалността подготвя бакалаври по храни, хранене и диететика, които могат да се реализират в областта на общото и специализирано хранене в диагностично-консултативни, спортни, профилактични и лечебни институции, както и в областта на контрола на състава и качеството на храните към контролни и производствени центрове.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Back

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Специалността подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират като икономически и управленски кадри в хранително-вкусовата и биотехнологичната индустрия, взаимосвързаните отрасли, в общински органи за управление и др.

Задръжте бутона на мишката натиснат за да видите картината.