УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Приемът на студенти за ОКС “бакалавър” по специалности се извършва, както следва:

I ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

Технология и качество на храни, със специализации:
- Технология на месото и рибата
- Технология на млякото и млечните продукти
- Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти, със специализации:
- Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия
- Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия

Технология на виното и пивото

Анализ, контрол и екология на храните, със специализации:
- Анализ и контрол на храните
- Химия и микробиология на храните
- Екология и контрол при производството на храните

Храни, хранене и диететика

Кетъринг

Биотехнологии

с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,или с писмен конкурсен изпит по математика, или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,или с оценка от държавен зрелостен изпит по биология, или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация

II ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

Автоматика, информационна и управляваща техника

Компютърни системи и технологии

Топлотехника

с писмен конкурсен изпит по математика, или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, или с оценка от държавен зрелостен изпит по физика,или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, или с оценка от държавен зрелостен изпит по информатика,или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация.

III ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

Туризъм

Хотелиерство и pесторантьорство

с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда, или с писмен конкурсен изпит по математика, или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, или с оценка от държавен зрелостен изпит по география, или с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език, или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация.

IV ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

Индустриален мениджмънт

Икономика на хранителната индустрия

с оценка от писмен конкурсен изпит по математика, или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,или с оценка от държавен зрелостен изпит по география, или с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език, или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация.

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

I. Конкурсните изпити по математика и по химия и опазване на околната среда обхващат материал, изучаван от кандидатите в средния курс на обучение.

Конкурсните изпити по математика и по химия и опазване на околната среда се провеждат писмено по тестова система и съдържат по 25 въпроса.

Продължителността на изпитите по математика и по химия и опазване на околната среда е 60 минути.

Правилният отговор на всеки въпрос от изпита по математика или по химия и опазване на околната среда се оценява с 1 (една) точка. Всяка точка от теста носи 0,16 единици по шестобалната система.

Крайната оценка от писмения изпит се изчислява по формулата 2,00 + 0,16.t , където t е сумата на точките от теста.

II. Ако оценката от писмения изпит по математика или по химия и опазване на околната среда е под Среден (3,00), тя се закръглява на Слаб (2,00).

Кандидат-студентите, получили оценка Слаб (2,00) не формират бал с положения изпит и не участват в класирането.

Виж ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

Виж ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

ФОРМИРАНЕ НА БАЛА

Конкурсният бал на кандидат-студентите за ОКС „бакалавър“ се образува като сума от следните оценки:

I. Удвоената оценка от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда, или удвоената оценка от конкурсния изпит по математика, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по биология, или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация, и оценката по математика от дипломата, и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата– ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

Технология и качество на храни,със специализации
- Технология на месото и рибата
- Технология на млякото и млечните продукти
- Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти,със специализации:
- Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти
- Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
- Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
- Технология на тютюна и тютюневите изделия

Технология на виното и пивото

Анализ, контрол и екология на храните,със специализации
- Анализ и контрол на храните
- Химия и микробиология на храните
- Екология и контрол при производството на храните

Храни, хранене и диететика

Кетъринг

Биотехнологии

II. Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по физика,или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по информатика, или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация,и оценката по физика от дипломата, и оценката по математика от дипломата- ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

Автоматика, информационна и управляваща техника

Компютърни системи и технологии

Топлотехника

III. Оценката от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда, или оценката от конкурсния изпит по математика, или оценката от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, или оценката от държавния зрелостен изпит по математика, или оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература, или оценката от държавния зрелостен изпит по география, или оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език, или оценката от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация, и оценката по математика от дипломата, и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата, и оценката по първи чужд език от дипломата- ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

Туризъм

Хотелиерство и pесторантьорство

IV. Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по география, или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по чужд език, или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация, и оценката по математика от дипломата, и оценката по български език и литература от дипломата- ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

Индустриален мениджмънт

-

Икономика на хранителната индустрия

При образуването на състезателния бал се взима най-високата от посочените възможни оценки.

Максималният възможен бал за всички специалности е 24.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидатите желани специалности и форми на обучение. Кандидатите се класират в две категории – мъже и жени.

Класирането се извършва поетапно, съгласно обявения график.

Списъците на приетите студенти след всеки етап на класиране се обявяват на достъпно място в УХТ и в интернет страницата. Съобщения за резултати от класирането не се изпращат по пощата. Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за записване.

1. След първия етап на класиране:

-Неприетите кандидат-студенти участват автоматично във втория етап на класиране.

-Приетите кандидат-студенти имат възможност:

а) Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващи етапи на класиране. Отказът от участие в следващи етапи на класиране (отказ от прекласиране) приетите студенти декларират писмено при записването.

б) Да се запишат в специалността, в която са класирани, без да декларират отказ от прекласиране. В този случай те се прекласират автоматично по възходящ ред на посочените специалности и форми на обучение в следващите етапи на класиране.

в) Да не се запишат, с което губят кандидатстудентски права и автоматично отпадат от участие в следващите етапи на класиране.

2. След втория етап на класиране:

-Неприетите кандидат-студенти участват автоматично в третия етап на класиране.

-Приетите кандидат-студенти, некласирани до този етап, се записват при условията на ал. 3, т. а – в.

- Записаните след първо класиране студенти, прекласирани в по-предна по ред специалност, декларират или не отказ от следващо прекласиране. При неподаване на писмена декларация за отказ от прекласиране, те автоматично участват в третия етап на класиране.

3. След третия етап на класиране:

-Приетите кандидат-студенти, некласирани до този етап, се записват в определените срокове.

-Приетите, но незаписали се кандидат-студенти губят кандидатстудентски права.

-Резултатите от третия етап на класиране са окончателни.

4.За попълване на освободени (незаети) места след трето класиране участват:

– неприети кандидат-студенти, по реда на бала и подреждане на желанията им,

– класирани студенти, които не са се записали в определените срокове, с писмено заявление до Председателя на кандидатстудентската комисия и по реда на бала и подреждане на желанията им.

Повече информация относно класирането и записването ще намерите в Справочника на кандидат-студента за уч. 2017/2018 г

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на новоприетите студенти се извършва по график, посочен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2017/2018 г.

При записването студентите представят:

1. Диплома – оригинал, която се съхранява в отдел „Учебен” по факултети до края на следването;

2. Лична карта, която се връща веднага след записването;

3. Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар;

4. Четири снимки формат 3,5 / 4,5 см;

5. Комплект документи за записване на новоприети студенти (студентска книжка, студентска карта, именници и уверения), закупен от книжарницата на УХТ.

6. Документ за платена семестриална такса за първия семестър. Таксите се привеждат по банков път, в лева (BGN), на сметката на УХТ или чрез ПОС-терминала в касата на УХТ.

Банкова сметка на УХТ: Получател: УХТ – Пловдив
IBAN: BG53CECB97903180002900
SWIFT BIC: CECBBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

– Основание: семестриална такса;

– Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;

– Входящият номер при кандидатстването;

– Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

Приетите и окончателно записани студенти могат да се откажат (да напуснат) по собствено желание, при следните условия:

1. Подадено писмено заявление (по образец) за напускане до Ректора на УХТ;

2. Получаване на внесената от тях семестриална такса за първия семестър, но не по-късно от посочения в графика краен срок за записване след трето класиране;

3. Платена административна такса за обслужване в размер, определен с решение на Академичния съвет.

След приключване на обявения в графика срок за записване след трето класиране внесената семестриална такса не се възстановява.

Table of Contents